Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

1. • In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvraagformulier:

het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel van de cursusovereenkomst, en aangeeft om welke cursus het betreft.
 

Boekingsperiode:

De periode die begint wanneer de cursist aankomt in het cursusgebouw op de afgesproken datum of data zoals vermeld op het aanvraagformulier of email bevestiging en eindigt bij:
a. het verlaten van het cursusgebouw, of
b. het verlaten van het vliegtuig
 

“Corendon”

Corendon B.V. en Corendon Dutch Airlines B.V. gevestigd aan de Singapore straat 82, te Lijnden.
 

Cursist:

a. de wederpartij van de cursusorganisator waarmee een cursusovereenkomst is gesloten, of
b. degene te wiens behoeve de cursus is bedongen en een cursusovereenkomst is gesloten en die dat beding heeft aanvaard.
 

Cursus:

de cursus zoals deze beschreven staat op het aanvraagformulier.
 

Cursusgebouw:

degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, onder de naam “Onbezorgd vliegen” aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde cursussen aanbiedt.
 

Cursusovereenkomst:

de overeenkomst waarbij de cursusorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden en georganiseerde cursus. Hierbij behoren het aanvraagformulier en deze algemene voorwaarden.
 

“Onbezorgd vliegen”:

handelsnaam van Orange Solutions B.V.
 

“Orange Solutions”:

vennootschap Orange Solutions B.V. gevestigd aan Talesiuspark 13, 2064 LJ Spaarndam onder KvK-nummer 51737159.
 

Werkdagen:

de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
 

Kantooruren:

maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.
 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursusovereenkomsten.
3. De bedragen in de cursusovereenkomst vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

1. Aanbod en aanvaarding:

a. De cursusovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de cursist van het aanbod van de cursusorganisator. Na totstandkoming van de cursusovereenkomst ontvangt de cursist schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

b. Bij een boeking wordt bij aanvaarding van de algemene voorwaarden door de cursist een cursusovereenkomst aangegaan. Door de bevestiging van de boeking door de cursusorganisator is de cursist aan deze cursusovereenkomst gebonden. Boekingen gemaakt via het internet of schriftelijk zijn definitief, de zogenoemde “afkoelingsperiode” die in de wet “Kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op tijdsgebonden producten zoals een één dag vliegangst cursus of “Virtual exposure” therapie.
 

2. Opzegging cursusorganisator wegens te geringe deelname voor een rondvlucht gebonden aan een cursus:

De cursusorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal van veertig cursisten niet behaald is één kalender maand voor de cursusdatum. De opzegging dient schriftelijk of elektronisch te geschieden maximaal vier weken voor de cursusdatum.
 

3. Informatieplicht cursist:

De cursist verstrekt de cursusorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde cursisten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de cursusovereenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres.
 

4. Aanmelder:

Degene die namens of ten behoeve van een ander een cursusovereenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 

5. Informatie van derden:

De cursusorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 

ARTIKEL 3: BETALING

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient het gehele cursus bedrag te worden voldaan en in het bezit zijn van de cursusorganisator.

ARTIKEL 4: REISDOCUMENTEN

Indien een vlucht in het curriculum van de cursus aanwezig is, dan is de cursist zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van het benodigde reisdocument, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
 

ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR DE CURSIST

Indien een vlucht in het curriculum van de cursus aanwezig is, dan is de cursist zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van het benodigde reisdocument, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
 
1. Standaard-annuleringskosten:
Indien een cursusovereenkomst wordt geannuleerd, is de cursist de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot de 45ste dag (exclusief) vóór de cursusdag: een administratie bedrag van €75,-
b. bij annulering vanaf de 45ste dag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de cursusdag: 50% van het cursusbedrag.
c. bij annulering vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de cursusdag (inclusief): het volle cursusbedrag, zijnde 100% van het cursusbedrag.
d. bij annulering door een ernstige aandoening in de vorm van ziekte van de cursist, dient er overtuigend bewijsmateriaal te worden overlegd aan de cursusorganisator. De beoordeling van de ernst en overtuiging van het bewijs materiaal is geheel ter beoordeling van de cursusorganisator. Indien de cursusorganisator toepassing van dit artikel toepast is de cursist een administratie bedrag verschuldigd van €75,- per aanmelding.

2. Wijze van annulering:
Annuleringen door de cursist zijn alleen geldig indien:

a. deze schriftelijk zijn ontvangen door Orange Solutions op het adres vermeld artikel 1 lid 1. Datum poststempel zal hierbij als ontvangst dag worden genomen.

b. per email of contact formulier op de website www.onbezorgdvliegen.nl
 
3. Erkenning van verliezen:
Cursist erkent dat de cursusorganisator kosten heeft gemaakt als gevolg van de annulering zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel, en de genoemde annuleringskosten reëel zijn.
 
4. Buiten kantooruren:
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 
5. Indien de cursist recht heeft op restitutie conform artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden, dan zal dit bedrag binnen 30 dagen worden overgemaakt aan de cursist.

 

ARTIKEL 6: OPZEGGING DOOR DE CURSUSORGANISATOR

1. De cursusorganisator heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de cursusorganisator aan de cursusovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN DOOR DE CURSUSORGANISATOR

1. Indien een vlucht in het curriculum van de cursus aanwezig is, dan is de cursusorganisator afhankelijk van de gecontracteerde luchtvaartmaatschappij. Indien de vlucht door de luchtvaartmaatschappij verplaatst wordt in tijd door operationele overwegingen is de cursusorganisator niet aansprakelijk. De cursusorganisator zal zo spoedig mogelijk de cursist op de hoogte stellen van de wijziging in het cursusprogramma.
2. De cursusorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 6 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de cursist mee, nadat de cursusorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld.

ARTIKEL 8: UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van de cursusorganisator en is uitgesloten, tenzij er letsel is opgelopen dat ten gevolge is geweest van nalatigheid van Orange Solutions of haar personeel. Cursist erkent dat alle schade opgelopen zoals economisch verlies-, gevolgschade of verlies-, winst verlies in welke vorm dan ook, Orange Solutions niet aansprakelijk zal zijn of zal worden gesteld.
2. De cursusorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de cursist zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering.
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de cursusorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de cursist beperkt tot ten hoogste driemaal het cursus bedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de cursusorganisator.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de cursusorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de cursusorganisator en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
5. Orange Solutions is de enige leverancier van de vliegangst cursus en niet Corendon. Corendon draagt derhalve geen enkele aansprakelijkheid of betrokkenheid bij de cursus.

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE CURSIST

1. De cursist(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de cursusorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de cursus.
2. De cursist die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de cursus daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de cursusorganisator van (voortzetting van) de cursus worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Er zal geen vergoeding of restitutie van gelden plaatsvinden in de hier genoemde gevallen.

ARTIKEL 10: GEEN GARANTIE

Orange Solutions zal alles, wat binnen redelijke wijze verwacht mag worden, in het werk stellen om de cursist van zijn of haar vliegangst te verlossen door gebruik te maken van de één dag cursus, Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) en/of psychologische ondersteuning; maar kan op geen enkele manier garanderen dat de cursist daadwerkelijk verlost zal zijn van zijn of haar vliegangst na het volgen van de één dag vliegangst cursus, Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) of de eventuele daaropvolgende overeengekomen cursussen of psychologische sessies. Er zal geen restitutie plaats vinden van het cursusgeld indien de cursist van mening is dat deze niet verlost is van zijn of haar vliegangst.

ARTIKEL 11: TEGOEDBONNEN

De tegoedbonnen hebben de waarde zoals vermeld op de tegoedbon. De tegoedbonnen kunnen worden gebruikt voor alle producten in de webwinkel, en behouden hun waarde voor de termijn zoals vermeld op de tegoedbon. Na deze datum vervalt de waarde van de tegoedbon. Tegoedbonnen kunnen alleen via Ideal of per factuur gekocht worden.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN

1. Op de cursusovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.
2. Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen dit stelt

 

Algemeen:

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacy verklaring:

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

 

Teller:

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

De Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Onbezorgdvliegen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid:

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht op deze website berust bij Onbezorgdvliegen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Onbezorgdvliegen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Onbezorgdvliegen.